Travis Tran

Travis Tran

BREAKTHROUGH the limits

Sử dụng iptables trên CentOS

Bài viết này hướng dẫn về cách cài đặt và cấu hình iptables trên CentOS.
Tới thời điểm hiện tại, tuy rằng CentOS 7 sử dụng firewalld làm công cụ thiết lập các chính sách mạng cho server linux, nhưng mình vẫn quen sử dụng iptables hơn.

Continue reading

Install Gnome 3 GUI on RHEL, CentOS

Kiểm tra yum package đã có sẵn gói cài đặt giao diện hay chưa bằng lệnh:

sudo yum group list

Cài đặt gói giao diện:

sudo yum -y groupinstall "GNOME Desktop" "Graphical Administration Tools"
sudo ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target

Continue reading
X
Glad to have you at travistran.me
Welcome to TravisBot
wpChatIcon