Travis Tran

Travis Tran

BREAKTHROUGH the limits

Oracle database Commands

SSH vào server bằng tài khoản oracle.

Truy cập công cụ sqlplus, đăng nhập quyền sysdba:

sqlplus / as sysdba

Thông thường, có thể lệnh sqlplus có thể sẽ không tồn tại trong session hiện tại, bạn cần thực hiện câu lệnh sau để áp dụng biến môi trường (xem trong bài Install Oracle 11g R2 on CentOS):

source /home/oracle/.bash_profile

Kiểm tra các DB được cài đặt:

select instance_name, status from gv$instance;

Kiểm tra đường dẫn thư mục dump:

select DIRECTORY_NAME, DIRECTORY_PATH from dba_directories where DIRECTORY_NAME = 'DATA_PUMP_DIR';

Export schema:

expdp user/pass schemas=<schemaname> directory=dumpdir dumpfile=<schemaname>.dmp logfile=expdp_<schemaname>.log

Import schema:  Trước khi import, cần copy file dump vào thư mục dump.

impdp user/pass schemas=schema1 directory=dumpdir remap_schema=schema1:schema2 dumpfile=schema1.dmp logfile=impdp_schema2.log

Tạo tablespace:

CREATE TABLESPACE <new_table_space_name> DATAFILE '<new_table_space_file>' SIZE 100M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 50M;

Tạo user:

CREATE USER <new_user_name> IDENTIFIED BY "<password>" DEFAULT TABLESPACE "<desired_tablespace>" TEMPORARY TABLESPACE temp;

Gán role cho user:

GRANT CONNECT, RESOURCE TO <new_user_name>;

Gán quyền user:

GRANT ALL PRIVILEGE TO <new_user_name>;

Không giới hạn dung lượng lưu trữ:

ALTER USER <new_user_name> QUOTA UNLIMITED ON <new_table_space_name>; 

Remove role:

REVOKE RESOURCE, DBA FROM <new_user_name>;

 

X
Welcome to travistran.me
Welcome to TravisBot
wpChatIcon