Travis Tran

Travis Tran

BREAKTHROUGH the limits

One-Press VPS Starter script

Nếu bạn là một người thường xuyên phải deploy các sản phẩm test, hẳn sẽ không ít lần bạn phải loay hoay chạy đi chạy lại đống script cấu hình server mỗi khi khởi tạo một VPS mới.

Script tự động cấu hình VPS mới thì mình thấy cũng nhiều bài đăng rồi, tuy nhiên những script đó chưa đáp ứng được nhu cầu của mình về thiết lập sẵn các cơ chế bảo vệ an toàn cho server.

Với kinh nghiệm không dưới 100 lần cài mới VPS, mình đã viết lại thành bộ script tự động, giúp các bạn giảm tối đa thời gian thiết lập ban đầu cho VPS. Nếu không tính thời gian chờ đợi do cập nhật OS, thì các bạn sẽ chỉ mất 1 tích tắc để cài đặt xong cấu hình chung cho 1 VPS.

Tại sao cần script tự động?

Tới đây chắc có nhiều bạn thắc mắc, tại sao không restore từ file image của VPS cũ. Lý do là bởi server của mình được xử lý bảo vệ bởi 3 lớp: Public Key (tạo ngẫu nhiên theo từng client), Password của account SSH, và Passcode của Google Authenticator (cái này thay đổi theo từng account, từng VPS).

Vì vậy, các công việc mình làm khi khởi tạo 1 VPS mới như sau:

 1. Restore image với bản update OS mới nhất để giảm thời gian chờ đợi cập nhật khi chạy script.
 2. Chạy script tự động thiết lập cấu hình ban đầu cho VPS.

Script tự động thiết lập những gì?

Dưới đây là những thiết lập mà One-Press VPS Starter hỗ trợ:

 1. Khởi tạo account có quyền quản trị thay cho account root.
 2. Không cho phép truy cập root bằng kết nối từ xa.
 3. Đổi port SSH mặc định.
 4. Thiết lập cấu hình firewall với chính sách bảo mật cần thiết, đáng tin cậy.
 5. Xác thực 3 lớp, sử dụng Public Key, mật khẩu và Google Authenticator. Đây là thiết lập cũng khá quan trọng, vì thông thường mình thấy các bạn hay chỉ sử dụng Public Key thay cho mật khẩu, tiềm ẩn khá nhiều rủi ro khi Private Key của các bạn bị sao chép, server không có các lớp bảo vệ khác, rất dễ bị tấn công, rủi ro nhất đối với server launching product go live.

One-Press VPS Starter

Không dông dài nữa, sau đây là nội dung bộ One-Press VPS Starter script mình đúc kết lại.

Tham khảo Source code được lưu trữ trên GitHub tại repository: https://github.com/travistran1989/one-press-vps-starter

travis_vps_starter.sh

Đây là file thực thi chính, gọi tới các file thực thi con. Khi không cần thực hiện thiết lập nào chỉ cần comment lại là OK.

#!/bin/bash
#
# @author: Travis Tran
# @website: https://travistran.me
# @notice: run as root

# Read arguments
while getopts ":u:k:p:" opt; do
 case $opt in
  u) ADMIN_USER="$OPTARG"
  ;;
  k) PUB_KEY="$OPTARG"
  ;;
  p) SSH_PORT="$OPTARG"
  ;;
  \?) echo "Invalid option -$OPTARG" >&2
  exit 1
  ;;
 esac
done

echo 'Starting set up VPS...'

[ -z "$SSH_PORT" ] && SSH_PORT=1989
[ -z "$ADMIN_USER" ] && ADMIN_USER=adminUser

# Update OS
chmod +x update_os.sh
./update_os.sh

# Install some useful packages
chmod +x useful_packages.sh
./useful_packages.sh

# Automatically update clock
chmod +x update_clock.sh
./update_clock.sh

# Setup iptables
chmod +x setup_iptables.sh
./setup_iptables.sh

# Setup SSH configuration
chmod +x setup_sshd.sh
./setup_sshd.sh $SSH_PORT

# Create user with administrator rights
chmod +x create_user.sh
./create_user.sh $ADMIN_USER $PUB_KEY

echo 'Setting up VPS all DONE.'

update_os.sh

Cập nhật hệ điều hành.

#!/bin/bash
#
# @author: Travis Tran
# @website: https://travistran.me
# @notice: run as root

echo 'Updating OS...'

sudo yum update -y

echo 'Updating OS... DONE'

useful_packages.sh

Cài đặt một số gói cần thiết.

#!/bin/bash
#
# @author: Travis Tran
# @website: https://travistran.me
# @notice: run as root

echo 'Installing useful packages...'

sudo yum -y install nc telnet traceroute gcc make pcre pcre-devel openssl libcurl libcurl-devel rpm nano tar zip unzip

echo 'Installing useful packages... DONE'

update_clock.sh

Thiết lập giờ hệ thống, tự động đồng bộ giờ quốc tế.

#!/bin/bash
#
# @author: Travis Tran
# @website: https://travistran.me
# @notice: run as root

echo 'Setting auto-update time...'

sudo rm -rf /etc/localtime
# Change to your locale as needed
sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

cat <<EOT >> /etc/sysconfig/clock
ZONE="Asia/Ho_Chi_Minh"
UTC=false
ARC=false
EOT

sudo hwclock --systohc --localtime
sudo hwclock

# Synchronize local time with global time from internet
sudo yum -y install ntp
sudo systemctl enable ntpd
sudo ntpdate -b -u time.nist.gov
sudo systemctl start ntpd

echo 'Setting auto-update time... DONE'

setup_iptables.sh

Thiết lập iptables và các chính sách cần thiết. Mình đã có bài viết tổng hợp các câu lệnh thường dùng với iptables. Xem tại: https://travistran.me/su-dung-iptables-tren-centos-1357/

#!/bin/bash
#
# @author: Travis Tran
# @website: https://travistran.me
# @notice: run as root

echo 'Setting up iptables...'

# Disable firewalld on CentOS 7
sudo systemctl stop firewalld
sudo systemctl disable firewalld
# Install iptables
sudo yum install -y iptables-services
sudo systemctl start iptables
sudo systemctl status iptables
sudo systemctl enable iptables

echo 'Setting up basic policies...'

# Basic rules
sudo iptables -F
sudo iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
sudo iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
sudo iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dport 80,443 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
sudo iptables -P INPUT DROP
# Save configuration
sudo iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables
# Apply changes
sudo systemctl restart iptables

echo 'Setting up iptables... DONE'

setup_sshd.sh

Thiết lập cấu hình SSH.

#!/bin/bash
#
# @author: Travis Tran
# @website: https://travistran.me
# @notice: run as root

SSH_PORT=$1

[ -z "$SSH_PORT" ] && SSH_PORT=22

echo 'Setting up SSH service...'

if [ "$SSH_PORT" != "22" ]; then
	echo 'Changing SSH port...'
	# If SSH port difference than 22, configure new SSH port
	# Here you need to change "#Port 22" for fit with your current SSH configuration
	sudo sed -i -e 's/'"#Port 22"'/'"Port $SSH_PORT"'/g' /etc/ssh/sshd_config
	sudo yum install -y policycoreutils-python
	sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp $SSH_PORT
	sudo systemctl restart sshd
fi

echo 'Adding SSH port to iptables...'

# Add SSH port to firewall
sudo iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport $SSH_PORT -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport $SSH_PORT -m state --state NEW -m recent --set --name ssh --rsource
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport $SSH_PORT -m state --state NEW -m recent ! --rcheck --seconds 60 --hitcount 4 --name ssh --rsource -j ACCEPT
sudo iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables
sudo service iptables restart

echo 'Setting up SSH service... DONE'

create_user.sh

Khởi tạo user và thiết lập các chính

#!/bin/bash
#
# @author: Travis Tran
# @website: https://travistran.me
# @notice: run as root

ADMIN_USER=$1
PUB_KEY=$2

# Validate arguments
[ -z "$ADMIN_USER" ] && echo "ADMIN_USER is empty. Exiting..." && exit 1
[ -z "$PUB_KEY" ] && echo "PUB_KEY is empty. Exiting..." && exit 1

echo 'Creating admin user $ADMIN_USER...'

# Create user
adduser $ADMIN_USER
# Add user to group wheel
gpasswd -a $ADMIN_USER wheel
# Set password for user. Here I set password same as user.
echo -e "$ADMIN_USER\n$ADMIN_USER" | passwd $ADMIN_USER

# Create .ssh directory for public key authentication
runuser -l $ADMIN_USER -c 'mkdir -p ~/.ssh'
runuser -l $ADMIN_USER -c 'chmod 700 ~/.ssh'
runuser -l $ADMIN_USER -c 'touch ~/.ssh/authorized_keys'
runuser -l $ADMIN_USER -c 'chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys'
# Copy public key to .ssh folder
cp $PUB_KEY '/home/'"$ADMIN_USER"'/.ssh/'
# Change owner to new user
chown "$ADMIN_USER"'.' '/home/'"$ADMIN_USER"'/.ssh/'"$PUB_KEY"
# Append key file to store. Here you could delete key file after appending.
runuser -l $ADMIN_USER -c 'cat ~/.ssh/'"$PUB_KEY"' >> ~/.ssh/authorized_keys'

# Create Google Authenticator and write output to file. After setup completed, you could nano the output file for details.
sudo yum -y install google-authenticator
runuser -l $ADMIN_USER -c 'cd ~'
runuser -l $ADMIN_USER -c 'google-authenticator -t -d -f -r 3 -R 30 -W >> .google-authenticator.out'

cat <<EOT >> /etc/pam.d/sshd
# Google Authenticator
auth    required   pam_google_authenticator.so
EOT

# Change SSH configuration for 3 layers security: public key, password and Google Authenticator
sudo sed -i -e 's/'"#PermitRootLogin no"'/'"PermitRootLogin no"'/g' /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i -e 's/'"PermitRootLogin yes"'/'"PermitRootLogin no"'/g' /etc/ssh/sshd_config

sudo sed -i -e 's/'"#StrictModes yes"'/'"StrictModes yes"'/g' /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i -e 's/'"StrictModes no"'/'"StrictModes yes"'/g' /etc/ssh/sshd_config

sudo sed -i -e 's/'"#PubkeyAuthentication yes"'/'"PubkeyAuthentication yes"'/g' /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i -e 's/'"PubkeyAuthentication no"'/'"PubkeyAuthentication yes"'/g' /etc/ssh/sshd_config

sudo sed -i -e 's/'"#PasswordAuthentication no"'/'"PasswordAuthentication no"'/g' /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i -e 's/'"PasswordAuthentication yes"'/'"PasswordAuthentication no"'/g' /etc/ssh/sshd_config

sudo sed -i -e 's/'"#PermitEmptyPasswords no"'/'"PermitEmptyPasswords no"'/g' /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i -e 's/'"PermitEmptyPasswords yes"'/'"PermitEmptyPasswords no"'/g' /etc/ssh/sshd_config

sudo sed -i -e 's/'"#ChallengeResponseAuthentication yes"'/'"ChallengeResponseAuthentication yes"'/g' /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i -e 's/'"ChallengeResponseAuthentication no"'/'"ChallengeResponseAuthentication yes"'/g' /etc/ssh/sshd_config

cat <<EOT >> /etc/ssh/sshd_config
AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive publickey,password
EOT

# Restart SSH service to apply changes.
sudo systemctl restart sshd

echo 'Creating admin user $ADMIN_USER... DONE'

Tôi sẽ sử dụng nó thế nào?

Chuẩn bị

 1. Copy thư mục travis_vps_starter lên server.
 2. Tạo một cặp khóa key-pair có sử dụng mật khẩu (passphrase) ở máy khách như desktop, laptop, … (google cách tạo nha), sau đó copy public key lên thư mục travis_vps_starter trên server. Ví dụ, trên Mac OS, bạn có thể tạo cặp key-pair bằng câu lệnh sau: ssh-keygen -t rsa -C "[email protected]".

Thực thi

 1. Gán quyền thực thi cho script bằng lệnh: chmod +x travis_vps_starter.sh
 2. Thực thi file chạy: ./travis_vps_starter.sh -u "admin" -k "id_rsa.pub" -p 1989. Trong đó:
  1. -u: tài khoản có quyền quản trị.
  2. -k: tên file public key đã tải lên, nằm trong cùng thư mục với file thực thi.
  3. -p: port SSH.

Kiểm tra

Mình đính kèm file log khi thực thi mẫu trên một VPS cài đặt CentOS 7 mới. Các bạn có thể tham khảo tại đường link: https://github.com/travistran1989/one-press-vps-starter/blob/master/travis_vps_starter/test.log

Chúc các bạn thành công.

Một vài hình ảnh sau khi tậu thành chánh quả.

 

X
Welcome to travistran.me
Welcome to TravisBot
wpChatIcon