Travis Tran

Travis Tran

BREAKTHROUGH the limits

Install Gnome 3 GUI on RHEL, CentOS

Kiểm tra yum package đã có sẵn gói cài đặt giao diện hay chưa bằng lệnh:

sudo yum group list

Cài đặt gói giao diện:

sudo yum -y groupinstall "GNOME Desktop" "Graphical Administration Tools"
sudo ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target

Khởi động lại hệ điều hành:

reboot

Trường hợp sử dụng VPS, truy cập trang quản trị và sử dụng công cụ Màn hình điều khiển của VPS.

X
Welcome to travistran.me
Welcome to TravisBot
wpChatIcon