Travis Tran

Travis Tran

BREAKTHROUGH the limits

Atlassian Confluence troubleshooting

Language Settings

Administrators can define a default language to be applied to all spaces in your Confluence site. Note that individual users can select a language preference for their session.

Setting the default language

To change the default language for the Confluence site:

Continue reading

Install WordPress plugins and themes without asking FTP credentials

Sau khi cài đặt một bản WordPress mới, bạn sẽ cần cài đặt thêm theme hoặc các plugins hỗ trợ. Những lúc như thế này, đôi khi bạn phát hiện ra rằng WordPress yêu cầu bạn phải upload qua giao thức FTP, với các thông tin xác thực được yêu cầu.

WordPress sẽ chỉ yêu cầu thông tin về kết nối FTP trong khi đang thực hiện cài đặt plugins mà không có quyền truy cập trực tiếp tới thư mục /wp-content. Ngược lại, nếu web server của bạn có quyền đọc ghi tới các files cần thiết, WordPress sẽ tự động nâng cấp và cài đặt. Cách này không yêu cầu bạn phải có kết nối FTP/SFTP hay quyền truy cập SSH, tuy nhiên đòi hỏi bạn phải cấp quyền đặc biệt cho những thư mục cần thiết trên web server.

WordPress sẽ thử nhiều cách theo thứ tự, sau đó sẽ sử dụng FTP nếu phương pháp Direct và SSH không thực hiện được.

Để cho phép WordPress thực hiện đọc ghi tới thư mục /wp-content, bạn sử dụng lệnh sau:

cd wordpress
chmod -R 777 wp-content

Để luôn yêu cầu WordPress sử dụng phương thức upload trực tiếp cho việc cài đặt, bạn chỉnh sửa file wp-config.php và thêm nội dung sau lên đầu file:

define('FS_METHOD', 'direct');

Sau khi thực hiện các thao tác trên, WordPress của bạn sẽ có thể upload trực tiếp các plugins, themes, hay sử dụng tính năng tự động update.

X
Glad to have you at travistran.me
Welcome to TravisBot
wpChatIcon