Travis Tran

Travis Tran

BREAKTHROUGH the limits

Sử dụng iptables trên CentOS

Bài viết này hướng dẫn về cách cài đặt và cấu hình iptables trên CentOS.
Tới thời điểm hiện tại, tuy rằng CentOS 7 sử dụng firewalld làm công cụ thiết lập các chính sách mạng cho server linux, nhưng mình vẫn quen sử dụng iptables hơn.

Continue reading

AES encryption in Java and JavaScript

In this article, I’m going to discuss about both side AES encryption in Java and JavaScript. It means:

  1. Encrypt plain text in Java and decrypt cypher text in JavaScript.
  2. Encrypt plain text in JavaScript and decrypt cypher text in Java.

JavaScript side

I use library CryptoJS for AES encryption.

Continue reading

Atlassian Confluence troubleshooting

Language Settings

Administrators can define a default language to be applied to all spaces in your Confluence site. Note that individual users can select a language preference for their session.

Setting the default language

To change the default language for the Confluence site:

Continue reading

Install WordPress plugins and themes without asking FTP credentials

Sau khi cài đặt một bản WordPress mới, bạn sẽ cần cài đặt thêm theme hoặc các plugins hỗ trợ. Những lúc như thế này, đôi khi bạn phát hiện ra rằng WordPress yêu cầu bạn phải upload qua giao thức FTP, với các thông tin xác thực được yêu cầu.

WordPress sẽ chỉ yêu cầu thông tin về kết nối FTP trong khi đang thực hiện cài đặt plugins mà không có quyền truy cập trực tiếp tới thư mục /wp-content. Ngược lại, nếu web server của bạn có quyền đọc ghi tới các files cần thiết, WordPress sẽ tự động nâng cấp và cài đặt. Cách này không yêu cầu bạn phải có kết nối FTP/SFTP hay quyền truy cập SSH, tuy nhiên đòi hỏi bạn phải cấp quyền đặc biệt cho những thư mục cần thiết trên web server.

WordPress sẽ thử nhiều cách theo thứ tự, sau đó sẽ sử dụng FTP nếu phương pháp Direct và SSH không thực hiện được.

Để cho phép WordPress thực hiện đọc ghi tới thư mục /wp-content, bạn sử dụng lệnh sau:

cd wordpress
chmod -R 777 wp-content

Để luôn yêu cầu WordPress sử dụng phương thức upload trực tiếp cho việc cài đặt, bạn chỉnh sửa file wp-config.php và thêm nội dung sau lên đầu file:

define('FS_METHOD', 'direct');

Sau khi thực hiện các thao tác trên, WordPress của bạn sẽ có thể upload trực tiếp các plugins, themes, hay sử dụng tính năng tự động update.

Install Gnome 3 GUI on RHEL, CentOS

Kiểm tra yum package đã có sẵn gói cài đặt giao diện hay chưa bằng lệnh:

sudo yum group list

Cài đặt gói giao diện:

sudo yum -y groupinstall "GNOME Desktop" "Graphical Administration Tools"
sudo ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target

Continue reading

Open port for SQL Server remote connection

Ports and protocols used by Microsoft SQL Server database engine (SQLServer).

About this task

Microsoft SQL Server is a relational database management system (RDBMS) produced by Microsoft. Its primary query language is Transact-SQL, an implementation of the ANSI/ISO standard Structured Query Language (SQL) which is used by Microsoft. You need to allow distant users to connect to the SQL server so they can address it their queries.
SQL Server is used by:

Continue reading

Restoring database from .mdf and .ldf files of SQL Server 2008

  1. First Put the .mdf and .ldf file in C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\ folder
  2. Then go to sql software , Right-click “Databases” and click the “Attach” option to open the Attach Databases dialog box
  3. Click the “Add” button to open and Locate Database Files From C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\folder
  4. Click the “OK” button. SQL Server Management Studio loads the database from the .MDF file.

Continue reading
X
Glad to have you at travistran.me
Welcome to TravisBot
wpChatIcon